درپی اطلاع رسانی قبلی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درخصوص برنامه زمان بندی شده بازدید گروه ارزیابی از کارنده های کشت مستقیم تولیدی این شرکت، که روز چهارشنبه مورخه 97/12/22 انجام گرفت گروه 12 نفره ای

متشکل از کارشناسان و رواسای مراکز متبوع با ریاست جناب آقای دکتر زلقی مشاور و رئیس حوزه معاونت امور زراعت به همراهی و حضور جناب آقای دکتر ولیخانی مسئول هماهنگی امور استان های مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ، جناب آقای دکتر صلح جو نماینده بخش تحقیقات و جناب آقای دکتر فاضل نیاری نماینده پروژه سیمیت و مهندس سعادت نژاد رئیس گروه ساماندهی مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و مهندس بحرانی رئیس گروه مکانیزاسیون زراعت مرکز توسعه مکانیزاسیون و همچنین مهندس مهربانی رئیس گروه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و مهندس قاسمی معاون گروه فناوری های نوین مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با مشایعت و همراهی آقای مهندس قهرمان نژاد رئیس اداره فناوری های نوین کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی و جناب آقای مهندس راضی کارشناس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان در محل این شرکت حضور داشتند ضمن بازدید و بررسی فرایند و نحوه  تولیدی کارنده های کشت مستقیم تولیدی این شرکت و ابراز خرسندی از حضور دراین مجموعه هر یک از کارشناسان محترم به تبین دیدگاههای خود درخصوص این کارنده ها پرداخته و نقطه نظرات خود را جهت بهینه سازی این مهم ارائه فرمودند و در نهایت جهت استفاده بهتر از این حضور و موقعیت پیش آمده با ریاست جناب آقای دکتر زلقی جلسه با سخنان ایشان و بامیزبانی مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس حیدری و اعضای هیات مدیره و تنی چند از کارشناسان فنی  شروع شد و ایشان با در نظر گرفتن سیاست های کلان دولت محترم و همچنین بیانات ارزشمند جناب آقای دکتر کشاورز (معاون وزیر و رئیس امور زراعت وزارت جهادکشاورزی ) که دراین خصوص ایراد فرموده بودند سمت و سوی و هدف آن امور را جهت تبدیل کشت های معمول به کشت های مستقیم و کم خاکورزی بیان کرده و خواستار عملی شدن هرچه سریعتر این امر در حوزه تولیدکنندگان و بهره برداران شدند و راهنمائیهای ارزشمندی نیز دراین خصوص ارائه فرمودند.

         

در ادامه هر یک از کارشناسان درحوزه های مختلف کاری خود ضمن ابراز نظرات خود پرسشهای لازم را از  مسئولین و کارشناسان فنی شرکت انجام و با تائید ضمنی کارنده های یاد شده بجهت بهینه سازی آنها نظرات مساعد خود را برای رفع نواقصات و ایرادات جزئی ارائه نمودند.

 

درادامه آقای حیدری مدیرعامل شرکت ضمن تقدیر و تشکر از تشریف فرمائی کارگروه محترم و ابرازخرسندی از حضور آنها در این مجموعه ، خواستار برقراری ارتباط تنگاتنگ جهت بهره‎برداری بیشتر از راهنمائیها و ارشادات عزیزان شدند.

درآخر قرار شد ان شاالله جهت رویت و مشاهده برطرف شدن ایرادات و رفع نواقصات مطروحه ، بزودی کارگزوه فوق بازدید مجدید از این مجموعه داشته باشند.